Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Sorkwity w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020

Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 11 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020.
Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLI/340/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 października 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sorkwity, zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W związku z opracowaniem projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020, w okresie od 18 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy.
  2. Konsultacje obejmą cały obszar Gminy Sorkwity.

§2
1.Przedmiotem konsultacji społecznych będzie projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania opinii mieszkańców na temat
dokumentu wymienionego w ust. 1 w następujących formach:

1) trzy spotkania otwarte z mieszkańcami, które odbędą się w różnych sołectwach:
2)    badanie opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag
stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3
Szczegółowe określenie sposobu i trybu zgłaszania przez mieszkańców opinii, uwag
i propozycji zawiera ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacj I społecznych, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,

§4
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik Nr 2
  3. Załącznik Nr 3