Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Raport z konsultacji społecznych projektu „strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sorkwity na lata 2015-2020

 

W okresie od 18 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku odbyły się konsultacje społeczne
z mieszkańcami gminy. Przedmiotem konsultacji był projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020. Dokument został wypracowany jako rezultat projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG, a także przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawą prawną przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji były:

 1. 1)Uchwała nr XLI/340/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 października 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sorkwity;
 2. 2)Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Iławie oraz wysłane pocztą do sołtysów. Ponadto pełen tekst Zarządzenia nr 120/2014 Wójta Gminy opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w konsultacjach mogli przedstawić swoje uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020 poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza zgłaszania uwag albo podczas spotkań otwartych.

Projekt Strategii wraz formularzem zgłaszania uwag został udostępniony na stronie internetowej gminy, a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach. Uwagi i opinie do strategii z wykorzystaniem formularza należało składać w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail, osobiście w siedzibie GOPS lub poprzez przesłanie na numer faksu ośrodka. W wyżej opisany sposób nie zgłoszono jednak uwag do konsultowanego dokumentu.

Większe znaczenie odegrały zatem otwarte spotkania konsultacyjne, które odbyły się 10 stycznia 2015 r. w następujących miejscach i godzinach:

 • 10:00 Warpuny – świetlica wiejska,
 • 11:30 Sorkwity – Gimnazjum Publiczne,
 • 13:00 Pustniki – świetlica wiejska.

W spotkaniach otwartych wzięło udział łącznie 28 mieszkańców gminy. Odpowiedzi na pytania zainteresowanych udzielali Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach,
a także przedstawiciele Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych (lider projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną”).

Mieszkańcy biorący udział w spotkaniach otwartych nie zgłosili formalnych uwag ani propozycji zmian w konsultowanym tekście Strategii. Niemniej toczyły się interesujące rozmowy, w efekcie których powstał katalog zagadnień, które w opinii mieszkańców powinny zostać podjęte
w najbliższych latach przez samorząd gminy we współpracy z administracją publiczną, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.

 1. 1)Kluczowa kwestia zasygnalizowana podczas spotkań konsultacyjnych, oprócz bezrobocia
  i ubóstwa, to niedostateczne zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. Wskazywano młodzież oraz dorosłych w wieku aktywności zawodowej (zwłaszcza w przedziale 40-60 lat) jako grupy w najmniejszym stopniu włączające się w działalność społeczną. Problem ten wiąże się z niedostatecznym stopniem integracji społecznej, co wynika z dominujących postaw – przeciętny obywatel gminy Sorkwity (podobnie jak statystyczny Polak) jest
  raczej indywidualistą nakierowanym na siebie i swoje sprawy, który nie potrafi lub nie chce współpracować z innymi ludźmi, ewentualnie z wyjątkiem własnej rodziny. Są jednak również liczne pozytywne przykłady aktywności lokalnych społeczności oraz działań inwestycyjnych na rzecz poprawy jakości życia w gminie. Działania te powinny być konsekwentnie kontynuowane.
 2. 2)Z pozytywnymi ocenami spotkał się fundusz sołecki, którego istnienie w gminie Sorkwity pozwoliło przez kilka lat przeprowadzić szereg pozytywnych zmian w otoczeniu społecznym. Mechanizm funduszu, który mieszkańcom sołectwa przekazuje odpowiedzialność za zdiagnozowanie potrzeb oraz wybór kierunków działań, to niejako szkoła samorządności oraz okazja do integracji społeczności wokół wspólnych celów.
  W dominującej opinii fundusze sołeckie powinny w przyszłości pozostać, aczkolwiek potrzebna może się okazać również dyskusja na temat sposobu wykorzystania środków finansowych.
 3. 3)Na bazie ww. zagadnień wskazywano, iż należy odchodzić od wykreowanego w wielu miejscach stanu wyuczonej bezradności i roszczeniowości wobec samorządu gminy. Istotne będzie promowanie pozytywnych przejawów aktywności oddolnej (np. tworzenie lokalnych stowarzyszeń), a także premiowanie tych inicjatyw, które przynoszą trwałe korzyści związane ze wzrostem samoorganizacji oraz przejmowaniem większej odpowiedzialności przez mieszkańców za otoczenie, w którym żyją.

Analiza zapisów projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020 pozwala stwierdzić, iż tekst nie wymaga dokonywania uzupełnień o zagadnienia wymienione wyżej w punktach 1-3, ponieważ zostały one już uwzględnione w różnych częściach dokumentu. Rozmowa z mieszkańcami uczestniczącymi w otwartych spotkaniach konsultacyjnych miała jednak duże znaczenie, ponieważ z jednej strony potwierdziła realność problemów opisanych w rozdziale diagnostycznym dokumentu, zaś z drugiej – zasadność przyjęcia części założeń wdrożeniowych oraz kierunków niezbędnych działań.