Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Cele projektu

"AKTYWNA RODZINA - PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA
SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY"

Celem projektu jest całościowa praca z rodziną skierowana na integracje społeczno-zawodową.

Celem ogólnym

projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 30 osób 25 kobiet i 5 Mężczyzn - mieszkańców gminy wiejskiej Sorkwity korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach terminie 01.04.2011.-30.06.2012

Rekrutację do projektu prowadzić będą pracownicy socjalni GOPS w Sorkwitach w terminie od 01.04.2011 do 31.05.2011 r. Proces rekrutacji obejmować będzie kwalifikacje psychologiczne kandydatów. Uczestnikami projektu mogą zostać mieszkańcy Gminy Sorkwity, w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Cele szczegółowe

 

  • zwiększenie aktywności, motywacji do działania i zaufanie we własne siły,
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne znalezienie zatrudnienia,
  • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
  • nabycie praktycznego doświadczenia w miejscu pracy,
  • wzrost jakości życia społecznego, rodzinnego oraz poprawa wyników w nauce
  • zmiana postawy i systemu wartości,
  • wzrost świadomości potencjału własnego.

 

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1,Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”