Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Cele projektu

Jednym z dominujących problemów Gminy Sorkwity jest wciąż wzrastające bezrobocie.

Celem proponowanego programu jest działalność na rzecz zwiększenia szans na rynku pracy przez Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sorkwitach.

CELEM GŁÓWNYM JEST:
Podniesienie zdolności do reintegracji społeczno-zawodowej osób będących klientami GOPS w Sorkwitach w terminie 01.07.2013-30.06.2015r. ,  upowszechnienie pracy socjalnej w terenie oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej.

 GRUPY DOCELOWE
Projekt skierowany jest do 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn).
Uwzględniając zasadę wyrównywania szans wsparciem projektu zostaną objętych 15 osób w wieku 15-30 lat, które poza projektem nie mają szansy na podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych na skutek braku zasobów i środków własnych.

Istotą działań projektu jest wyposażenie Uczestników w umiejętności i kwalifikacje niezbędne do reintegracji z rynkiem pracy.
Wybór Uczestników skierowany jest na wyrównywanie szans osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiet. Kobietom trudniej znaleźć pracę niż mężczyznom ze względu na konieczność sprawowania ról społecznych. Swoją bierność zawodową co trzecia podopieczna GOSP tłumaczy obowiązkami rodzinnymi i związanymi z prowadzeniem domu. Kobiety również w większym stopniu niż mężczyźni są zagrożone długotrwałym bezrobociem związanym z dezaktualizacją kompetencji zawodowych na skutek długoletniego pełnienia ról rodzinnych. Wsparcie tej grupy pozwoli na reintegrację społeczno-zawodową osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.