Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

O Nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach powołany został 1 stycznia 1990r. Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Sorkwity.
Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXX/155/2001 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2001r. oraz na podstawie Regulaminu organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 9/99 Zarządu Gminy w Sorkwitach z dnia 18 lutego 1999r.


Statut określa w szczególności zakres działania Ośrodka, porządek wewnętrzny, pracę i obowiązki pracowników oraz organizację Ośrodka.
Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Pani Dorota Długozima - Cyba

W ośrodku pracują :

  • główny księgowy
  • 3 pracowników socjalnych
  • starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
  • referent ds. funduszu alimentacyjnego i kasjer
  • opiekunki nad osobami starszymi i chorymi

Ośrodek czynny jest w dniach i godzinach przyjętych dla wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych tj.w poniedziałki od 800 do 1600 od wtorku do piątku w godz. 715 do 1515

Kontakt:

Kierownik - 89 742-85-40

Pracownicy socjalni - 89 742-85-39

Główny księgowy - 89 742-85-40

Kasa - 89 742-85-40

Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny – 89 742 85 38

Ośrodek jest komunalną jednostką organizacyjną gminy Sorkwity dla realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.

Realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania spoza zakresu pomocy społecznej powierzone przez Radę Gminy Sorkwity.