Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłaszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

1. Forma zatrudnienia:
Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „Praca od zaraz!”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
2. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • posiadanie kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzone dokumentacją
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu procedur przetargowych 
 • w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe w ramach POKL
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość przepisów: Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

        
4. Zakres działań:
 

 • udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji procedury przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
 • sporządzanie umów o zamówienie publiczne,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
 • ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne),
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • udział w opracowywaniu wzorów dokumentacji stosowanych w Dziale Zamówień Publicznych;
 • sprawozdawczość dotycząca PZP.

 
5. Wymagane dokumenty:
 

 • opis doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur przetargowych w ramach projektów POKL
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności następującej treści:
 • "Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
 • Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14580.
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 • „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu konkursowego „Praca od zaraz!”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr. 223, poz. 1458)”

 
6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 16.08.2013 r.  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, z dopiskiem: „specjalista ds. zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sorkwitach
(-) Dorota Długozima-Cyba