Ogłaszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

1. Forma zatrudnienia:
Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „Praca od zaraz!”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
2. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

        
4. Zakres działań:
 

 
5. Wymagane dokumenty:
 

 
6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 16.08.2013 r.  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, z dopiskiem: „specjalista ds. zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sorkwitach
(-) Dorota Długozima-Cyba