Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, jako Zamawiający w postępowaniu opisanym jak wyżej, na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113. poz. 759 z późn. zmianami – zwanej dalej ustawą) informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91. ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Global Training Centre Sp. z o.o.
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Kryterium

Liczba uzyskanych punktów

1

GLOBAL Training Centre
Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44 pok. 201, 00-024 Warszawa

Cena

50 pkt.

Opis sposobu realizacji usługi

20 pkt.

Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

30 pkt.

Łącznie:

100 pkt.

 

Niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 Ponadto w przedmiotowym podstępowaniu udział wziął Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Mrągowie, os. Grunwaldzkie 6a, 11-700 Mrągowo, który został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. ust. 2 pkt. 2 Ustawy PZP, a jego oferta została odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP.

 

Powodem wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania i tym samym odrzucenia jego oferty jest brak złożenia wadium w terminie sprecyzowanym w pkt. XX SIWZ. Zamawiający żądał wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 3 września 2013 r. do godziny 8.30.

Sytuacja ta nie może zostać naprawiona w drodze wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub uzupełnienie oświadczeń i dokumentów w zawierających błędy w myśl art. 26 ust 3 Ustawy PZP , gdyż wadium jest zabezpieczeniem udziału w postępowaniu, co powoduje niedopuszczalność wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dowodu jego wniesienia.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust.1 pkt. 1 Ustawy PZP.

 Od powyższego przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy PZP.

 Dorota Długozima-Cyba Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach