Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu
systemowego " Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach 
 
OGŁASZA NABÓR
 
NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
 
1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A

 2. Forma zatrudnienia:
Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usługi
w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”  Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 
3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • posiadanie kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzone dokumentacją,
 • posiadane doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu procedur przetargowych w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe w ramach POKL,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów: Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność negocjacji.

 
4. Zakres działań:

 • udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • sporządzanie umów o zamówienie publiczne,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
 • ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne),
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • udział w opracowywaniu wzorów dokumentacji stosowanych w Dziale Zamówień Publicznych,
 • sprawozdawczość dotycząca PZP.

 
5. Wymagane dokumenty:

 • opis doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur przetargowych w ramach projektów POKL
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14580).
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywna rodzina - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”
 
6. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 3 marca 2014 r.  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, z dopiskiem: „specjalista ds. zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.