Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. zamowień publicznych

PROJEKT „AKTYWNA RODZINA – PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

 OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 Sorkwity, dnia 04 marzec 2014 r.

 Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz  realizacji projektu  systemowego " Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej

 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 przez ośrodki pomocy społecznej”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 OGŁASZA NABÓR

 NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Nazwa i adres jednostki:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul.  Olsztyńska 16 A

  2. Forma zatrudnienia:

 Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usługi  w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina – program  aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Priorytet  VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

    - obywatelstwo polskie,     - wykształcenie wyższe kierunkowe,     - posiadanie kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej w zakresie     przeprowadzania postępowań    o udzielenie zamówienia publicznego,     - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z     pełni praw publicznych,     - znajomość przepisów: Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisów     wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacjiprzepis     ów dotyczących zamówień publicznych,     - samodzielność i dobra organizacja pracy,     - umiejętność negocjacji.

 4. Zakres działań:

    - udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego     przygotowywania     i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,     - sporządzanie umów o zamówienie publiczne,     - udział w pracach komisji przetargowej,     - prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia,     pisma wynikające     z procedur odwoławczych itp.),     - ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i     kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o     zamówienie publiczne),     - sporządzanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych,     - udział w opracowywaniu wzorów dokumentacji stosowanych w Dziale Zamówie     ń Publicznych,     - sprawozdawczość dotycząca PZP.

 5. Wymagane dokumenty:

    - opis doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur przetargowych,

    - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie     - oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i  nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z  pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o  pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14580).

    - oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treś    ci:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu  systemowego „Aktywna rodzina - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.  1458)”

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie,  w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 6 marca 2014 r.  na adres: Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, z dopiskiem: „specjalista ds. zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.