Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywna rodzina"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, jako Zamawiający w postępowaniu opisanym jak wyżej, na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 2013 poz. 907 z późn. zmianami – zwanej dalej ustawą) informuje, że w oparciu o kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91. ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Global Training Centre Sp. z o. o 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Kryterium

Liczba uzyskanych punktów

1

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44 pok. 201, 00-024 Warszawa

Cena

50 pkt.

Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

50 pkt.

Łącznie:

100 pkt.

 

 

Zamawiający informuje także, że w przedmiotowym postępowaniu :

1) Wpłynęła jedna oferta złożona przez Global Training Centre Sp. z o.o.

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

2) Nie wykluczono żadnego wykonawcy

3) Nie odrzucono żadnej oferty

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy.

 

 „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego