Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie kierunkowe, zgodnie z art. 116 ust 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, k.p.a., ustawy
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Biegła znajomość obsługi komputera oraz innych sprzętów biurowych,
 • Biegła znajomość obsługi systemu Pomost STD,
 • Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
 • Umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych,
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 

Wymagania dodatkowe :

 • Samodzielność,
 • Odpowiedzialność,
 • Rzetelność i dokładność,
 • Dyspozycyjność,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Kreatywność,
 • Odporność na stres,
 • Prawo jazdy,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • Diagnozowanie środowiska,
 • Sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób korzystających
  z pomocy GOPS w Sorkwitach,
 • Sporządzanie wywiadów środowiskowych,
 • Świadczenie pracy socjalnej, w tym:
 • organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • zawieranie kontraktów socjalnych,
 • wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających z pomocy społecznej,
 • inspirowanie działań samopomocowych w środowisku,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych GOPS,
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych,
 • praca w programie komputerowym POMOST STD,

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  i umiejętności,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach,

 

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity do dnia 05 czerwca 2014r. do godziny 15:15.