Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze

ASYSTENTA RODZINY

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2015

Wymiar czasu pracy: pełny etat – w ramach zadaniowego systemu czasu pracy

Liczba stanowisk: 1

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie,

4.nieposzlakowana opinia,

5.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6.pełnia władzy rodzicielskiej,

7.wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

8. wykształcenie:

 •     wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy dziećmi i rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 •     studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, Dz. U.  z dnia 20 grudnia 2011 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 •     wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, Dz. U. z dnia 20 grudnia 2011), a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

9.doświadczenie w pracy z rodzinami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym minimum 1 rok,

10.znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi, narkomanii, ochrony danych osobowych,

11.prawo jazdy kat. „B”

II. Wymagania dodatkowe:

    znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

    wysoka kultura osobista,

    umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

    znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
     z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

    samodzielność, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, zdolności organizacyjne,

    odporność na sytuacje stresowe,

    umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodzinami.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2.     udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tymzdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3.     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczychdziećmi;
 4.     wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5.     motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6.     udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 7.     motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 8.     udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 9.     podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 10.     prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzicówdzieci;
 11.     prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 12.     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 13.     współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 14.     wykonywanie innych czynności w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1.     Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy (40 godz. tygodniowo).
 2.     Osoba zatrudniona będzie wykonywać pracę w miejscu zamieszkania rodzin objętych pomocą,
 3.     Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4.     Umowa na czas określony.

V. wymagane dokumenty:

 1.     CV, opatrzone klauzulą „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych”.
 2.     List motywacyjny,
 3.     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4.     Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy)
 5.     Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje,
 6.     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7.     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8.     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9.     Kopia dowodu osobistego,
 10.     Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
 11.     Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta rodziny” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Sorkwitach lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity w terminie do 16.01.2015 r. do godz. 15.15 (liczy się data wpływu ofert do Ośrodka)

Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sorkwitach

(-) Dorota Długozima-Cyba