Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty -na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywna rodzina"

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach, 11-731 Sorkwity, ul Olsztyńska 16A, tel. 89/7428540 informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2013 r., w przedmiocie zamówienia na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zostały złożone dwie oferty, z czego jedna została zwrócona bez rozpatrywania w związku z tym, iż wpłynęła po terminie.

 Oferta nr 1.
GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44 pok. 201, 00-024 Warszawa
Cena brutto – 68.000,00 zł
Termin wykonania do 30.11.2013 r.

 Komisja przetargowa wg kryteriów siwz przyznała następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Kryterium

Liczba uzyskanych punktów

1

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44 pok. 201, 00-024 Warszawa

Cena

50 pkt.

Opis sposobu realizacji usługi

40 pkt.

Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10 pkt.

Łącznie:

100 pkt.

 W związku z powyższym komisja przetargowa wybrała:

Ofertę nr 1 - GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44 pok. 201, 00-024 Warszawa

Warunki przyjętej oferty:

Oferta zdobyła 100 punktów, oferent spełnił warunki SIWZ i zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 68 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta 20.05.2013 r.

 Dorota Długozima-Cyba
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sorkwitach