Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 15 uczestników Projektu „Praca od zaraz!”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych wraz
z usługami towarzyszącymi dla 15 uczestników Projektu „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Sorkwity: Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 15 uczestników Projektu „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Numer ogłoszenia: 344032 - 2013;

data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach,
ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 85 40,
faks 0-89 742 85 38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gopssorkwity.idsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 15 uczestników Projektu „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a)przygotowania szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, w tym materiały pomocnicze i piśmienne (zeszyt, długopis, teczka) i wydanie każdemu z uczestników Projektu zeszytu, teczki, długopisu oraz materiałów szkoleniowych do każdego modułu szkoleniowego,

b)realizacji poszczególnych zadań, w tym szkoleń, kursów, warsztatów przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie, z uwzględnieniem specyfiki osób szkolonych,

c)koordynacji oraz nadzoru merytorycznego i metodycznego nad realizowanymi zadaniami,

d)bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia,

e)prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji szkoleń, kursów, warsztatów, ściśle wg wytycznych Zamawiającego,

f)zapewnienia sal szkoleniowych dla potrzeb realizowanych szkoleń, kursów, warsztatów zlokalizowanych na terenie Gminy Sorkwity, odpowiednich dla pomieszczenia wszystkich uczestników w ilości odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w Projekcie,

g)w przypadku realizacji szkoleń, kursów, warsztatów poza Gminą Sorkwity zapewnienie dla Uczestników szkoleń, kursów, warsztatów transportu spod siedziby GOPS w Sorkwitach do miejsca szkolenia oraz powrót do siedziby GOPS w Sorkwitach,

h)organizacji dwudniowej wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej, w tym zapewnienie transportu wraz z pokryciem należnych opłat drogowych i parkingowych , wyżywienia ( 2 obiady dwudaniowe z deserem, 1 kolacja biesiadna, 1 śniadanie, 2 serwisy kanapkowe obejmujące 2 kanapki, drożdżówkę, owoc napój, zapewnienie noclegu - standard *** pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, zapewnienie trenera, zapewnienie sali szkoleniowej, zapewnienie materiałów szkoleniowych w liczbie odpowiadającej Uczestnikom szkolenia,

i)zapewnienia i udostępnienia sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć, w tym w szczególności: rzutnik multimedialny - minimum 1 sztuka, flipchart - minimum 1 sztuka, laptop - minimum 1 sztuka, 2 auta instruktażowe spełniające warunki szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B.

j)zapewnienia materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, pomocniczych i piśmiennych dla wszystkich uczestników szkoleń, kursów, warsztatów w ilości odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w Projekcie,

k)zapewnienia wyżywienia w formie cateringu w formie obiadu i przerwy kawowej dla wszystkich Uczestników szkoleń, kursów, warsztatów w każdym dniu prowadzenia zajęć, przy czym w ramach przerwy kawowej zapewnienie kawy, herbaty, ciasteczek, wody, cukru, mleka i cytryny; zaś obowiązek zapewnienia obiadu (drugie danie - mięso, ziemniaki, surówka, napój) dotyczy wszystkich dni szkoleniowych z zajęciami minimum 6 - godzinnymi,

l)zapewnienia ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników szkoleń, kursów, warsztatów i wizyty studyjnej w ilości odpowiadającej liczbie Uczestników szkoleń, kursów, warsztatów i wizyty studyjnej,

m)wydania uczestnikom szkoleń, kursów, warsztatów świadectw końcowych na zakończenie udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach,

n)wydania uczestnikom kursów skierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zaświadczeń MEN, na podstawie § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),

o)stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego,p)przekazania informacji o prowadzonych szkoleniach na stronie www.inwestycjawkadry.pl Szczegółowy zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust 1 pkt. 5-7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. polegających na świadczeniu usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla Uczestników projektu Praca od zaraz!

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w kwocie 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach

1)pieniądzu

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3)gwarancjach bankowych

4)gwarancjach ubezpieczeniowych

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, Oddział w Mrągowie numer rachunku 81 9350 0001 0216 5323 5002 0102 Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za zapłacone w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy oraz o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w zakresie agencji pośrednictwa zawodowego. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia związane z realizacją warsztatów, kursów, szkoleń na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie złotych sto tysięcy) każde, w tym co najmniej 1 (jedno) obejmujące realizację kursu Prawo jazdy kategorii B z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w ramach zamówienia wykonawca musi wykazać, że przeprowadził szkolenia, zapewniał miejsce prowadzenia szkoleń, zapewniał usługi cateringowe, zapewniał materiały oraz trenerów do prowadzenia szkoleń i warsztatów UWAGA - NIE UWAŻA SIĘ ZA ZAMÓWIENIA PROJEKTÓW WŁASNYCH WYKONAWCY Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym w szczególności:1 sztuka rzutnika multimedialnego,1 sztuka flipcharta,1 sztuka laptopa,2 auta instruktażowe spełniające warunki szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B.Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami(załącznik nr 7 do SIWZ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 8 osobami (psycholog, doradca zawodowy, specjalista zarządzania i marketingu, lektor kursu języka niemieckiego, instruktor kształcenia kandydatów na prawo jazdy kategorii B, instruktor kursu Kucharz, instruktor kursu Pokojowy, instruktor kursu Palacz kotłów wysokoprężnych, zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfiką poszczególnych form zajęć, kursów, szkoleń, warsztatów. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, poprzez wykazanie posiadania środków finansowych w wysokości co najmniej 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (na kwotę minimum 120.000,00 zł), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Opis sposobu realizacji usługi - 20
 • 3 - Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w części dotyczącej terminu płatności wynagrodzenia - w przypadku opóźnień w terminowym otrzymaniu środków dotacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//www.gopssorkwity.idsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2013 godzina 08:30, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane w ramach projektu Praca od zaraz! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Do pobrania:
1. Dokument do przetargu -SIWZ