Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Praca od zaraz!”

Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Praca od zaraz!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W związku z błędnym pisarskim w oznaczeniu daty otwarcia ofert wprowadza się zmianę treści SIWZ pkt XIV jak niżej:
 
Jest:
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 3 września  2013r.  do godz. 8.30  Oferty trzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
2 września  2013 r. o godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego.

Powinno być:
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 3 września  2013r.  do godz. 8.30  Oferty trzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
3 września  2013 r. o godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego.

Data otwarcia ofert zgodna z ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 344032 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013