Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 14 000 euro

Zapytanie ofertowe

Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

11-731 Sorkwity

ul. Olsztyńska 16A

Przedmiot zamówienia:

Dwudniowy wyjazd do przedsiębiorstwa ekonomii społecznej dla Uczestników projektu i opiekuna z GOPS w ramach projektu „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Grupa uczestników wyjazdu: 16 osób dorosłych (16 kobiet).

Miejsce realizacji zamówienia: przedsiębiorstwo ekonomii społecznej zlokalizowane w odległości nie większej niż 250 km od Sorkwit

 Termin realizacji zamówienia: październik 2012 r.

Zakres zadań Wykonawcy:

- zapewnienie dojazdu, powrotu oraz transportu lokalnego busem turystycznym z klimatyzacją

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych

- pokrycie kosztów usługi noclegowej dla 16 osób (standard pensjonat, pokoje 2-3 osobowe z pełnym węzłem

sanitarnym) – 1 nocleg

- zapewnienie biletów wstępu/wejść do obiektów kultury zlokalizowanych w okolicach miejsca wyjazdu

- organizacja 12 godzin dydaktycznych warsztatów zakładania i prowadzenie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, w tym materiały szkoleniowe dla 16 osób

- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW

- zapewnienie dwudniowego wyżywienia dla wszystkich Uczestników wyjazdu składającego się z:

 • suchego prowiantu na drogę (2 kanapki, owoc, napój, batonik) , obiadu dwudaniowego z deserem i kolacji grillowej z napojami w pierwszym dniu realizacji wyjazdu
 • śniadania, obiadu dwudaniowego z deserem oraz suchego prowiantu na drogę (2 kanapki, owoc, napój, batonik) w drugim dniu realizacji wyjazdu

Oferta powinna zawierać:

-   cenę netto i brutto realizacji całości zamówienia

-   zestawienie kosztów stałych i jednostkowych

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- szczegółowy program wyjazdu

- program i miejsce szkolenia

- wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i dat

 

 

Sposób przygotowania oferty:

- oferta musi sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez

osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością

brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

- dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być

opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę

- zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia

 

 

Wymagania i warunki Zamawiającego:

- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

 1. cena – 70 %

  Najwyższą liczbę punktów - 70 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

  Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium

 2. Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi - 30 %

   

  Najwyższą liczbą punktów – 30 otrzyma oferta zawierająca prezentację przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o profilu zgodnym z funkcjonowaniem rynku pracy na terenie powiatu mrągowskiego oraz prowadzonego przez Beneficjentów projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny

Informacja o formalnościach po wyborze oferty, w celu realizacji zamówienia:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Sposób rozliczenia realizacji usługi:

Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane usługi dla osób uczestniczących w wyjeździe. Ostateczną liczbę Uczestników wyjazdu Zamawiający poda na 5 dni przed ustalonym terminem realizacji wycieczki. Przyjmuje się, że koszt transportu i wymaganych opłat drogowych i parkingowych ma charakter stały bez względu na liczbę osób Uczestniczących w wyjeździe

 

Informacja dotycząca płatności:

Płatność wyłącznie przelewem do 21 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną umową.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę prosimy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 26 września 2012 roku, do godziny 9.00 pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

11-731 Sorkwity

ul. Olsztyńska 16A

TEL. 089 742 85 40  

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Kierownik GOPS w Sorkwitach

Dorota Długozima-Cyba

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty