Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Informacja o wyborze oferty dotyczącej wyjazdu do przedsiębiorstwa

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 późn. zmianami)

dotyczy:  

Dwudniowego wyjazdu do przedsiębiorstwa ekonomii społecznej dla beneficjentów projektu i opiekuna z GOPS w Sorkwitach w ramach projektu „Aktywna Rodzina - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

Zestawienie ofert: 

Do dnia 26 maja 2012 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Liczba uzyskanych punktów

1

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.

Ul. Smętka5

11-500 Giżycko

83,73

2

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG „LOGOS” Dom Nauczyciela w Augustowie

Ul. 29 Listopada 9

16-300Augustów

70

 

 Oceny dokonano zgodnie z kryteriami i sposobem oceny ofert sprecyzowanymi w zapytaniu ofertowym.

 Najwyższą ilość punków uzyskała oferta została złożona przez:

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. ul . Smętka 5

11-500 Giżycko

 

Dorota Długozima-Cyba

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach